వ్యాపార ఆలోచన: ఇది ఎంత చదివినా వేస్తున్నారో.. కట్ చేస్తే లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నాడు.

వ్యాపార ఆలోచన: ఇది ఎంత చదివినా వేస్తున్నారో.. కట్ చేస్తే లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నాడు.

తన చిన్న వయస్సులోనే రాఘవేంద్ర అతని వ్యవసాయం చేస్తూ ప్రతి నెల అనుకూల ధరలు సంపాదిస్తూ, ప్రతి రోజును ఆదరించే వ్యక్తి. తన నందు 15 సంవత్సరాలుగా కనుగొనబడుతున్న టిఫిన్ సెంటర్ తన వ్యవసాయం. తన సంపాదనలు ప్రతి నెల లక్షలు మీరు వెల్లడించుకున్నారు. ఈ మొబైల్ క్యాంటీన్ ద్వారా అతని వ్యయాలను పోగొట్టే అని లోకల్ 18 అందులో చెప్పారు.

రాఘవేంద్ర తన పద్ధతిని సాధించుకొని 9వ తరగతికి అందించాడు. తనకు బిజినెస్ చేయాలనే కాలేదు. కానీ అతను ఆత్మకూరు పట్టణంలో ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలనుకొని చెవికొనున్నాడు. అది అతని దగ్గర సరిగ్గా ఉంది. తనకు ఆ పద్ధతిలోనే అతని వ్యయాలు కనుగొని, అతని వ్యాపార యొక్క నూతన అవకాశాలు గురించి ఆలోచించిన విద్యార్థులు అవి కలిగిపోయారు. అతని కుటుంబ సభ్యులతో అనుగుణంగా, రాఘవేంద్ర ఆ క్యాంటీన్ ప్రారంభించడంలో విజయవంతంగా ఉంది.

తన విద్యార్థులతో కలిసి, తన బిజినెస్ కన్నా ఎంత సంపాదించగలిగేదో గురించి ఆలోచించి, అతను ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించడం నిర్ధారించారు. చిన్నతనంలోనే అతను ఎంత సంపాదిస్తున్నాడో మీరు చూడండి అన్నారు. తన ప్రతిభను చూడటానికి మొబైల్ క్యాంటీన్ ద్వారా బిజినెస్ ప్రారంభించారు. అదే ప్రణాళికతో మధ్యాహ్నంలో హోటల్ ప్రారంభించారు. అలాగే, తన బిజినెస్ వ్యవహారాల్లో ప్రవృత్తి గురించి లోకల్ 18 ప్రతినిధి చెప్పారు. అది మీరు అవిస్మరణీయ అనుభవంగా సైతం చేస్తారు.

Share