వ్యాపార ఆలోచన: ఇది ఎంత చదివినా వేస్తున్నారో.. కట్ చేస్తే లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నాడు.

తన చిన్న వయస్సులోనే రాఘవేంద్ర అతని వ్యవసాయం చేస్తూ ప్రతి నెల అనుకూల ధరలు సంపాదిస్తూ, ప్రతి రోజును ఆదరించే వ్యక్తి. తన నందు 15 సంవత్సరాలుగా కనుగొనబడుతున్న టిఫిన్ సెంటర్ తన వ్యవసాయం.

Read More

Share