• .

లేటు

రైల్వే స్టేషన్లో...

నెను ఎక్కాల్సిన రైలు

వచ్చేస్తోందని 

అనౌన్సుమంటు

మరీ ఇంత రైట్ టైమా

అని నాలో ఉలికిపాటు

అయితే...

కాసేపటికే తెలిసింది

ఆ రైలెంతో కాదని లేటు

చేసిందని 24గంటల పాటు !

                             - దీక్షిత్ 

EDITOR: Deekshitula Subrahmanyam

D.NO.23-19-50, Haripuram,

Rajahmundry, Andhra Pradesh 533105, India

@ Ira News Paper Copyright 2017

  • iranewspaper
  • iranewspaper
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
 Follow Us
Ira News Paper

eMail: iranewspaper@gmail.com

Mobile no.94404 51836