• .

పరిపూర్ణ వనిత

మమకార మధురిమలు పొంగు

మధుర సుధాభరిత

ఆత్మీయతకు ప్రతిరూపమైన

నిశ్చల విమల చరిత

ఎల్లలెరుగని మధురోహలకు

పొంతన కూర్చు కవిత

చిలిపిదనపు పరవళ్ళలో

కాంచవచ్చు గోదావరి తుళ్ళింత

రస హృదయాలకు లేదు చింత

ఈ పడతి నవరస భావనల సంత

పసిడి అందాల ఈ భరిణె చెంత

యువహృదయాలకు తప్పదు గిలిగింత

ఆప్యాయతానుబంధాల చందన భరిత

అందాల సిరిగంధాల పూత...

ఆత్మ సౌందర్యపు కలనేత..

నైతిక విలువల కలబోత

ఆధునికతకు ప్రతీక, 

స్వేచ్చకు ఎత్తిన పతాక

ఈమె ఒక పరిపూర్ణ వనిత

                                  -దీక్షిత్

EDITOR: Deekshitula Subrahmanyam

D.NO.23-19-50, Haripuram,

Rajahmundry, Andhra Pradesh 533105, India

@ Ira News Paper Copyright 2017

  • iranewspaper
  • iranewspaper
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
 Follow Us
Ira News Paper

eMail: iranewspaper@gmail.com

Mobile no.94404 51836