• .

రాగాల పల్లకీలో

Updated: Dec 24, 2017

రాగాల పల్లకీలో సప్త స్వరాలు దాటి.. సంగీత సాగరం లో స్వరమవ్వాలని పదమవ్వాలనీ కోరిక.. ||రాగాల ||

సుమధురం , మృదులం నవనీతం పంచమ శ్రుతి లో కోకిల గానం ఆ గానానికి గళమవ్వాలని ప్రకృతి లో వసంతమవ్వాలని మది కోరిక ||రాగాల||

పయనించే జీవితం లో ఎన్నో ఆరోహణలు అవరోహణలు రాగం తానం శ్రుతి లయ మిళితం జీవన రాగం కావాలని మది కోరిక ||రాగాల ||

​- Swathi Akella ,Bangalore

EDITOR: Deekshitula Subrahmanyam

D.NO.23-19-50, Haripuram,

Rajahmundry, Andhra Pradesh 533105, India

@ Ira News Paper Copyright 2017

  • iranewspaper
  • iranewspaper
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
 Follow Us
Ira News Paper

eMail: iranewspaper@gmail.com

Mobile no.94404 51836