పాక్ కు భద్రతా సాయం నిలిపివేత ... ట్రంప్ మరో దెబ్బ