ధనుర్మాస వైభవం

శ్రీవైష్ణవులందరికీ ధనుర్మాసం పరమ పవిత్రం కదా..ఈ మాసములో గోదాదేవిని, మహావిష్ణువుని అమిత భక్తితో సేవిస్తారు. అమిత భక్తిపరులైన ఆళ్వారుల్లో గోదాదేవి ఒకరు. ఆమె స్వామి వా