భారత్ కి పడి ఏడుస్తున్న పాక్ పాలకులు !

పాకిస్థాన్ ప్రతి విషయానికీ భారత్ కి పడి ఏడవడమే పనిగా పెట్టుకుంది. తాజాగా తనకు అమెరికాతో తలెత్తిన గొడవలో కూడా పాకిస్థాన్ భారత దేశాన్ని లాగుతోంది. అమెరికా అధినేత