లీలావతి ఆసుపత్రిలో మనోహర్‌ పారికర్‌

గోవా ముఖ్యమంత్రి మనోహ