అగ్రవర్ణ పేదలకు 10 శాతం రిజర్వేషన్లు

రాజ్యాంగ (124వ సవరణ) బిల్లు-2019ను రాజ్యసభ కూడా ఆమోదించింది. ఈ బిల్లుకు ఇంత విస