ప్రమాదం తప్పినది విశ్వేశ్వరుని గుడికి కాదు.. విశ్వానికి!