చైనా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉందా?

November 11, 2017

చైనా ఆర్ధిక ఇబ్బందుల్లో ఉందా? ఈమాట అంటే ఎవరైనా సరే నవ్వడం ఖాయం. ఎందుకంటే చైనా ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగి ఉన్న దేశం. సాంకేతికంగా చాలా పురోగతి సాధించింది. అటువంటి చైనా అ