ప్రతిపక్షాలు కళ్ళు తెరవాలి .. అరిగిన రికార్డులు ఆపాలి