శ్రీ శివ మహిమ్న స్తోత్రం


అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రమ్ || మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః | అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్ మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః || 1 || అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి | స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః || 2 || మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం నిర్మితవతః తవ బ్రహ్మన్// కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ | మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః పునామీత్యర్థేఽస్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా || 3 || తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రలయకృత్ త్రయీవస్తు వ్యస్తం తిస్రుషు గుణభిన్నాసు తనుషు | అభవ్యానామస్మిన్ వరద రమణీయామరమణీం విహంతుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియః || 4 || కిమీహః కింకాయః స ఖలు కిముపాయస్త్రిభువనం కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ | అతర్క్యైశ్వర్యే త్వయ్యనవసర దుఃస్థో హతధియః కుతర్కోఽయం కాంశ్చిత్ ముఖరయతి మోహాయ జగతః || 5 || అజన్మానో లోకాః కిమవయవవంతోఽపి జగతాం అధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాదృత్య భవతి | అనీశో వా కుర్యాద్ భువనజననే కః పరికరో యతో మందాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే || 6 || త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ | రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్ణవ ఇవ || 7 || మహోక్షః ఖట్వాంగం పరశురజినం భస్మ ఫణినః కపాలం చేతీయత్తవ వరద తంత్రోపకరణమ్ | సురాస్తాం తామృద్ధిం దధతి తు భవద్భూప్రణిహితాం న హి స్వాత్మారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి || 8 || ధ్రువం కశ్చిత్ సర్వం సకలమపరస్త్వధ్రువమిదం పరో ధ్రౌవ్యాఽధ్రౌవ్యే జగతి గదతి వ్యస్తవిషయే | సమస్తేఽప్యేతస్మిన్ పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ స్తువన్// జిహ్రేమి త్వాం న ఖలు నను ధృష్టా ముఖరతా || 9 || తవైశ్వర్యం యత్నాద్ యదుపరి విరించిర్హరిరధః పరిచ్ఛేతుం యాతావనలమనలస్కంధవపుషః | తతో భక్తిశ్రద్ధా-భరగురు-గృణద్భ్యాం గిరిశ యత్ స్వయం తస్థే తాభ్యాం తవ కిమనువృత్తిర్న ఫలతి || 10 || అయత్నాదాసాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం దశాస్యో యద్బాహూనభృత రణకండూ-పరవశాన్ | శిరఃపద్మశ్రేణీ-రచితచరణాంభోరుహ-బలేః స్థిరాయాస్త్వద్భక్తేస్త్రిపురహర విస్ఫూర్జితమిదమ్ || 11 || అముష్య త్వత్సేవా-సమధిగతసారం భుజవనం బలాత్ కైలాసేఽపి త్వదధివసతౌ విక్రమయతః | అలభ్యా పాతాలేఽప్యలసచలితాంగుష్ఠశిరసి ప్రతిష్ఠా త్వయ్యాసీద్ ధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖలః || 12 || యదృద్ధిం సుత్రామ్ణో వరద పరమోచ్చైరపి సతీం అధశ్చక్రే బాణః పరిజనవిధేయత్రిభువనః | న తచ్చిత్రం తస్మిన్ వరివసితరి త్వచ్చరణయోః న కస్యాప్యున్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతిః || 13 || అకాండ-బ్రహ్మాండ-క్షయచకిత-దేవాసురకృపా విధేయస్యాఽఽసీద్// యస్త్రినయన విషం సంహృతవతః | స కల్మాషః కంఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో వికారోఽపి శ్లాఘ్యో భువన-భయ- భంగ- వ్యసనినః || 14 || అసిద్ధార్థా నైవ క్వచిదపి సదేవాసురనరే నివర్తంతే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖాః | స పశ్యన్నీశ త్వామితరసురసాధారణమభూత్ స్మరః స్మర్తవ్యాత్మా న హి వశిషు పథ్యః పరిభవః || 15 || మహీ పాదాఘాతాద్ వ్రజతి సహసా సంశయపదం పదం విష్ణోర్భ్రామ్యద్ భుజ-పరిఘ-రుగ్ణ-గ్రహ- గణమ్ | ముహుర్ద్యౌర్దౌస్థ్యం యాత్యనిభృత-జటా-తాడిత-తటా జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైవ విభుతా || 16 || వియద్వ్యాపీ తారా-గణ-గుణిత-ఫేనోద్గమ-రుచిః ప్రవాహో వారాం యః పృషతలఘుదృష్టః శిరసి తే | జగద్ద్వీపాకారం జలధివలయం తేన కృతమితి అనేనైవోన్నేయం ధృతమహిమ దివ్యం తవ వపుః || 17 || రథః క్షోణీ యంతా శతధృతిరగేంద్రో ధనురథో రథాంగే చంద్రార్కౌ రథ-చరణ-పాణిః శర ఇతి | దిధక్షోస్తే కోఽయం త్రిపురతృణమాడంబర-విధిః విధేయైః క్రీడంత్యో న ఖలు పరతంత్రాః ప్రభుధియః || 18 || హరిస్తే సాహస్రం కమల బలిమాధాయ పదయోః యదేకోనే తస్మిన్// నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ | గతో భక్త్యుద్రేకః పరిణతిమసౌ చక్రవపుషః త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగర్తి జగతామ్ || 19 || క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్// త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే | అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదాన-ప్రతిభువం శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బధ్వా దృఢపరికరః కర్మసు జనః || 20 || క్రియాదక్షో దక్షః క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతాం ఋషీణామార్త్విజ్యం శరణద సదస్యాః సుర-గణాః | క్రతుభ్రంశస్త్వత్తః క్రతుఫల-విధాన-వ్యసనినః ధ్రువం కర్తుః శ్రద్ధా-విధురమభిచారాయ హి మఖాః || 21 || ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్వాం దుహితరం గతం రోహిద్// భూతాం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా | ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతమముం త్రసంతం తేఽద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభసః || 22 || స్వలావణ్యాశంసా ధృతధనుషమహ్నాయ తృణవత్ పురః ప్లుష్టం దృష్ట్వా పురమథన పుష్పాయుధమపి | యది స్త్రైణం దేవీ యమనిరత-దేహార్ధ-ఘటనాత్ అవైతి త్వామద్ధా బత వరద ముగ్ధా యువతయః || 23 || శ్మశానేష్వాక్రీడా స్మరహర పిశాచాః సహచరాః చితా-భస్మాలేపః స్రగపి నృకరోటీ-పరికరః | అమంగల్యం శీలం తవ భవతు నామైవమఖిలం తథాపి స్మర్తౄణాం వరద పరమం మంగలమసి || 24 || మనః ప్రత్యక్చిత్తే సవిధమవిధాయాత్త-మరుతః ప్రహృష్యద్రోమాణః ప్రమద-సలిలోత్సంగతి-దృశః | యదాలోక్యాహ్లాదం హ్రద ఇవ నిమజ్యామృతమయే దధత్యంతస్తత్త్వం కిమపి యమినస్తత్ కిల భవాన్ || 25 || త్వమర్కస్త్వం సోమస్త్వమసి పవనస్త్వం హుతవహః త్వమాపస్త్వం వ్యోమ త్వము ధరణిరాత్మా త్వమితి చ | పరిచ్ఛిన్నామేవం త్వయి పరిణతా బిభ్రతి గిరం న విద్మస్తత్తత్త్వం వయమిహ తు యత్ త్వం న భవసి || 26 || త్రయీం తిస్రో వృత్తీస్త్రిభువనమథో త్రీనపి సురాన్ అకారాద్యైర్వర్ణైస్త్రిభిరభిదధత్ తీర్ణవికృతి | తురీయం తే ధామ ధ్వనిభిరవరుంధానమణుభిః సమస్తం వ్యస్తం త్వాం శరణద గృణాత్యోమితి పదమ్ || 27 || భవః శర్వో రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహమహాన్ తథా భీమేశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ | అముష్మిన్ ప్రత్యేకం ప్రవిచరతి దేవ శ్రుతిరపి ప్రియాయాస్మైధామ్నే ప్రణిహిత-నమస్యోఽస్మి భవతే || 28 || నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమః నమః క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమః | నమో వర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమః నమః సర్వస్మై తే తదిదమతిసర్వాయ చ నమః || 29 || బహుల-రజసే విశ్వోత్పత్తౌ భవాయ నమో నమః ప్రబల-తమసే తత్ సంహారే హరాయ నమో నమః | జన-సుఖకృతే సత్త్వోద్రిక్తౌ మృడాయ నమో నమః ప్రమహసి పదే నిస్త్రైగుణ్యే శివాయ నమో నమః || 30 || కృశ-పరిణతి-చేతః క్లేశవశ్యం క్వ చేదం క్వ చ తవ గుణ-సీమోల్లంఘినీ శశ్వదృద్ధిః | ఇతి చకితమమందీకృత్య మాం భక్తిరాధాద్ వరద చరణయోస్తే వాక్య-పుష్పోపహారమ్ || 31 || అసిత-గిరి-సమం స్యాత్ కజ్జలం సింధు-పాత్రే సుర-తరువర-శాఖా లేఖనీ పత్రముర్వీ | లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి || 32 || అసుర-సుర-మునీంద్రైరర్చితస్యేందు-మౌలేః గ్రథిత-గుణమహిమ్నో నిర్గుణస్యేశ్వరస్య | సకల-గణ-వరిష్ఠః పుష్పదంతాభిధానః రుచిరమలఘువృత్తైః స్తోత్రమేతచ్చకార || 33 || అహరహరనవద్యం ధూర్జటేః స్తోత్రమేతత్ పఠతి పరమభక్త్యా శుద్ధ-చిత్తః పుమాన్ యః | స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథాఽత్ర ప్రచురతర-ధనాయుః పుత్రవాన్ కీర్తిమాంశ్చ || 34 || మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతిః | అఘోరాన్నాపరో మంత్రో నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ || 35 || దీక్షా దానం తపస్తీర్థం జ్ఞానం యాగాదికాః క్రియాః | మహిమ్నస్తవ పాఠస్య కలాం నార్హంతి షోడశీమ్ || 36 || కుసుమదశన-నామా సర్వ-గంధర్వ-రాజః శశిధరవర-మౌలేర్దేవదేవస్య దాసః | స ఖలు నిజ-మహిమ్నో భ్రష్ట ఏవాస్య రోషాత్ స్తవనమిదమకార్షీద్ దివ్య-దివ్యం మహిమ్నః || 37 || సురగురుమభిపూజ్య స్వర్గ-మోక్షైక-హేతుం పఠతి యది మనుష్యః ప్రాంజలిర్నాన్య-చేతాః | వ్రజతి శివ-సమీపం కిన్నరైః స్తూయమానః స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదంతప్రణీతమ్ || 38 || ఆసమాప్తమిదం స్తోత్రం పుణ్యం గంధర్వ-భాషితమ్ | అనౌపమ్యం మనోహారి సర్వమీశ్వరవర్ణనమ్ || 39 || ఇత్యేషా వాఙ్మయీ పూజా శ్రీమచ్ఛంకర-పాదయోః | అర్పితా తేన దేవేశః ప్రీయతాం మే సదాశివః || 40 || తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశోఽసి మహేశ్వర | యాదృశోఽసి మహాదేవ తాదృశాయ నమో నమః || 41 || ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః | సర్వపాప-వినిర్ముక్తః శివ లోకే మహీయతే || 42 || శ్రీ పుష్పదంత-ముఖ-పంకజ-నిర్గతేన స్తోత్రేణ కిల్బిష-హరేణ హర-ప్రియేణ | కంఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మహేశః || 43 || || ఇతి శ్రీ పుష్పదంత విరచితం శివమహిమ్నః స్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

ముఖ్యాంశాలు