మైలార్డ్‌ అనొద్దు

July 17, 2020

ఇప్పటి వరకు ఆచరణలో ఉన్న ‘మైలార్డ్‌’, ‘లార్డ్‌షిప్‌’ లాంటి సంబోధన తగదని, తనను ‘సర్‌’ అని మ