కార్మికులకు రూ.10 వేలు సాయం అందించాలి

భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డ