ల్యూటెన్ నిబంధనలకు రాజకీయ రంగు

July 30, 2020

కొన్ని విషయాల్లో కొందరికి సమాచార లోపం ఉంటుంది. కానీ అన్నీ తెలిసినట్టే మాట్లాడేస్తారు. దానిక