శేషాచలం ఎన్ కౌంటర్ వెనుక అసలు కథేమిటి?

(తెలుగు పరివార్ లో 2015  ఏప్రిల్లో నా ఆర్టికల్ ఇది... ఇప్పుడు ఇరా లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను... దీక్షితుల సుబ్రహ్మణ్యం) 
శేషాచలం అడవుల్లోని ఎన్ కౌంటర్ విషయంలో లోతైన చర్చ జరగాలి. ఎన్ కౌంటర్ ఏదైనా సరే ...అక్కడ చట్టం అతిక్రమింప బడుతుంది. అక్కడ మానవ హక్కులు హరింప బడతాయి.. ఇది మౌలిక సత్యం. ఎందుకంటే.... చంపడం అంటేనే మానవ హక్కుల