విద్యాభివృద్ధికి కేంద్రం ఏమి చేసింది?

November 22, 2018

కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యాభివృద్ధి, విద్యార్థుల వికాసం లక్ష్యాలుగా నిర్వహిస్తున్న,ప్రవేశపెట్టిన వివిధ పథకాల  వివరాలు ఇవి. 
స్వచ్చ విద్యాలయ పురస్కార్.
•    విద్యాలయాలకు నిర్వహించే ఈ పోటీ 2017 లో ప్రారంభమయ్యింది. 2.5 లక్షల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఈ పోటీ లో ఆన్ లై