ఆదియోగి విగ్రహం ఏర్పాటై ఏడాది

గత సంవత్సరం శివరాత్రి పర్వదినం నాడు కోయ