అడవి ... మానవులపై దాని ప్రభావం

పూర్వకాలంలో తెగలు ఉండేవి. అప్పట్లో ఒక తెగ నాయకుని లేదా రాజు యొక్క  సంపదని తెలియజేయడానికి “అడవి” అన్న పదం వాడేవారు. రాజులు మరియు రాజ్యాల ప్రాభవం తగ్గిపోయాక అడవికి ఉన్న ఈ పాత అర్థం మారిపోయింది. ఇప్పుడు సహజ పరిస