నౌహీరా షేక్‌ మోసాలపై ఫిర్యాదు

సులభ వాయిదాల్లో బంగారు, వజ్