జాతి వ్యతిరేక మీడియాకి పట్టని మహాద్భుత ఘటన!

అవును ఇది ని