జీశాట్‌-6ఎ ప్రయోగానికి సాగుతున్న కౌంటింగ్

భారత అంతరిక్ష ప్రయోగ కే