ఓ తెలుగువాడా... ప్రత్యేకించి ఆంధ్ర పౌరుడా? 
యద్భావం తద్భవతి...
రౌతు కొద్దీ గుర్రం..
పిండి కొద్దీ రొట్టె 
ఈ ఇంటికి ఆ ఇల్లు ఎంత దూరమో.. ఆ ఇంటికి ఈ ఇల్లూ అంతే దూరం..
నువ్వు ఇచ్చినదే నీకు వస్తుంది 
పుణ్యం కొద్దీ పురుషులు.. దానం కొద్దీ బిడ్డలు!
ఇలా ఎన్నయినా చెప్పుకోవచ్చు...!
నువ్వేమీ అక్కున చేర్చుకోని.. ఎప్పుడూ విశ్వసించని... కలలో కూడా అధికారంలోకి వస్తుందని నువ్వు అనుకోని... నీకేమీ కాని.... నువ్వెప