జన్మభూమి

జన్మభూమి జన్మభూమి జన్మభూమి , ఇది పవిత్ర భూమి , మాతృ భూమి మమతలకు నిలయమై , ఐక్యతకు ఆదర్శమై నిలచినదీ భూమి , వెలసిన భూమి జన్మభూమి మానవ సేవే మాధవ సేవని , నమ్మిన భూమి , చూపిన భూమి అర్పణ చేసే సమయమిది , ఋణం తీర్చికొనే తరుణమిది జన్మభూమి చేయి చేయి కలుపుతూ ప్రగతి కి నాన్దిడుతూ , భుజం భుజం కలుపుతూ , భవితకు బాటిడుతూ జన్మభూమి స్పూర్తు బూని అందరమూ కలసి , సాధిద్దాం ప్రగతిని ముందడుగేసి జన్మభూమి కులం మరచి , బలం మరచి , జాతి భేదం విడచి స్రామికులై శ్రమతో , శ్రమదానం చేసి నీది అని , నాది అని స్వార్ధమును విడచి గెలిపిద్దాం జగతిని అందరమూ కలసి జన్మభూమి.

​- Swathi Akella , Bangalore

ముఖ్యాంశాలు