నువ్వు కావాలి

ప్రియతమా...

చిరునవ్వులు కురిపిస్తావని...

బిగి కౌగిట బంధిస్తావని...

నులివెచ్చని ముద్దిస్తావని...

నీ ఒడిలో చోటిస్తావని...

ఎంతగానో ఆశించాను....

కానీ నువ్విలా...

కరుణ లేని రాయిలా

నన్ను వీడి వెళతావని

కలలో కూడా అనుకోలేదు... ఆ కలలో కూడా

ఈ బాధను భరించలేను

నువ్వు లేని ఈ చోటు

నాకొక నరకంలా ఉంది

నీకోసం వెదికి వేసారిన కళ్ళు

తడి ఇంకిన ఎడారి బయళ్ళు

నీ పలకరింపు కోసం

తపిస్తున్న నా హృదయం

దహిస్తున్న పెనుగాయం

నీ ఆత్మీయత

నీ అనురాగం

నీ స్పర్శలోని సాంత్వన

అన్నీ కావాలి....

నీ నవ్వు కావాలి

నీ సాన్నిధ్యం కావాలి

నాకు నువ్వు కావాలి

అవును నువ్వే కావాలి ....

                    -దీక్షిత్

ముఖ్యాంశాలు